سمپاش فرغونی

سمپاش ها یکی از رکن های اساسی برای پیشبرد صحیح برنامه های یک باغدار برای باغ و زمین کشاورزی اش می‌باشد.

این دسته از ابزار های باغداری شامل تقسیم بندی های متفاوت و گسترده ای هستند که از جمله مهم ترین آنها میتوان به سمپاش های فرغونی، زنبه ای و دوشی اشاره کرد. البته که این موارد تنها بخش کوچکی از این صنعت بزرگ هستند ولی از مهم ترین موارد آن هستند. به معرفی سمپاش فرغونی بپردازیم.

سمپاش های فرغونی شامل چرخ، دسته، موتور، پمپ، مخزن و سیلندر پاشش سم میباشد.

این سمپاش ها به علت دارا بودن چرخ و قابلیت حمل و نقل راحت، نسبت به سمپاش های زنبه ای برتری دارند.

حجم مخزن: 100 و 200 لیتر

فشار پمپ: 45 تا 120 بار

قدرت موتور: 5.5 تا 13

دسته: